ชื่อหนังสือ : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง /บัลลังก์ อุดมทรัพย์
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-359-375-6
ผู้แต่ง : บัลลังก์ อุดมทรัพย์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

บัลลังก์ อุดมทรัพย์. (2546). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง /บัลลังก์ อุดมทรัพย์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บัลลังก์ อุดมทรัพย์. 2546. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง /บัลลังก์ อุดมทรัพย์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บัลลังก์ อุดมทรัพย์. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง /บัลลังก์ อุดมทรัพย์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -