ชื่อหนังสือ : การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน /วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ธำรงค์ มั่นคง, กนกวรรณ จินานุวัฒนา
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
บรรณานุกรม

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2546). การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน /วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ธำรงค์ มั่นคง, กนกวรรณ จินานุวัฒนา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. 2546. "การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน /วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ธำรงค์ มั่นคง, กนกวรรณ จินานุวัฒนา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. "การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน /วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ธำรงค์ มั่นคง, กนกวรรณ จินานุวัฒนา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -