ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของไม้เม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส
ปี : 2528
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ชรินทร์ สมาธิ
บรรณานุกรม

ชรินทร์ สมาธิ. (2528). การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของไม้เม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชรินทร์ สมาธิ. 2528. "การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของไม้เม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชรินทร์ สมาธิ. "การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของไม้เม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -