ชื่อหนังสือ : การประเมินผลโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพบก ปีงบประมาณ 2544 /ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ
บรรณานุกรม

ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ. (2546). การประเมินผลโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพบก ปีงบประมาณ 2544 /ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ. 2546. "การประเมินผลโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพบก ปีงบประมาณ 2544 /ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ. "การประเมินผลโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพบก ปีงบประมาณ 2544 /ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -