ชื่อหนังสือ : กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-9666-00-3
ผู้แต่ง : ปาริชาติ วลัยเสถียร
บรรณานุกรม

ปาริชาติ วลัยเสถียร. (2546). กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. 2546. "กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. "กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อห้องสมุดชุมชน

กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน