ชื่อหนังสือ : แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณการแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ /ปัทมา โกณานนท์
ปี : 2547
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-359-984-3
ผู้แต่ง : ปัทมา โกณานนท์
บรรณานุกรม

ปัทมา โกณานนท์. (2547). แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณการแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ /ปัทมา โกณานนท์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปัทมา โกณานนท์. 2547. "แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณการแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ /ปัทมา โกณานนท์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปัทมา โกณานนท์. "แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณการแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ /ปัทมา โกณานนท์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -