ชื่อหนังสือ : ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกัน การติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ /ยุทธนา ภาระนันท์, นิภาพร โชติสุดเสน่ห์
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ยุทธนา ภาระนันท์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 6
บรรณานุกรม

ยุทธนา ภาระนันท์. (2546). ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกัน การติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ /ยุทธนา ภาระนันท์, นิภาพร โชติสุดเสน่ห์.
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลลาดพร้าว.

ยุทธนา ภาระนันท์. 2546. "ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกัน การติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ /ยุทธนา ภาระนันท์, นิภาพร โชติสุดเสน่ห์".
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลลาดพร้าว.

ยุทธนา ภาระนันท์. "ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกัน การติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ /ยุทธนา ภาระนันท์, นิภาพร โชติสุดเสน่ห์."
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลลาดพร้าว, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -