ชื่อหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทย ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง /หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์
ปี : 2547
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-273-399-6
ผู้แต่ง : หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์. (2547). ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทย ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง /หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์. 2547. "ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทย ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง /หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์. "ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทย ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง /หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -