ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำในกรุงเทพมหานคร /ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
ปี : 2545
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-17-1499-8
ผู้แต่ง : ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำในกรุงเทพมหานคร /ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. 2545. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำในกรุงเทพมหานคร /ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำในกรุงเทพมหานคร /ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -