ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก /อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล
ปี : 2547
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล
บรรณานุกรม

อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล. (2547). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก /อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.

อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล. 2547. "ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก /อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.

อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล. "ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก /อุษณีย์ ลาวัณย์วัฒนกุล."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -