ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า /กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. (2546). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า /กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. 2546. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า /กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า /กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -