ชื่อหนังสือ : โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย /เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2545
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-13-2181-3
ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก
บรรณานุกรม

เสน่ห์ จามริก. (2545). โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย /เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสน่ห์ จามริก. 2545. "โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย /เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสน่ห์ จามริก. "โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย /เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -