ชื่อหนังสือ : การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย /สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล
ปี : 2546
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/SU.the.2003.22
หมายเลข ISBN : 974-464-430-3
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล. (2546). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย /สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล. 2546. "การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย /สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล. "การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย /สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -