ชื่อหนังสือ : การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี /ชนินทร์ แสงแก้ว
ปี : 2546
หมวด : Book
หมายเลข ISBN : 974-653-737-7
ผู้แต่ง : ชนินทร์ แสงแก้ว
บรรณานุกรม

ชนินทร์ แสงแก้ว. (2546). การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี /ชนินทร์ แสงแก้ว.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชนินทร์ แสงแก้ว. 2546. "การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี /ชนินทร์ แสงแก้ว".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชนินทร์ แสงแก้ว. "การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี /ชนินทร์ แสงแก้ว."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -