ชื่อหนังสือ : ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่มีผลต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ /ศิริพร เพียรสุขมณี
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ศิริพร เพียรสุขมณี
บรรณานุกรม

ศิริพร เพียรสุขมณี. (2546). ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่มีผลต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ /ศิริพร เพียรสุขมณี.
    เชียงใหม่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริพร เพียรสุขมณี. 2546. "ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่มีผลต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ /ศิริพร เพียรสุขมณี".
    เชียงใหม่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริพร เพียรสุขมณี. "ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่มีผลต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ /ศิริพร เพียรสุขมณี."
    เชียงใหม่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -