ชื่อหนังสือ : จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง /ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2547
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-644-604-5
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. (2547). จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง /ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง...[และคนอื่นๆ].
    ปัตตานี: โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. 2547. "จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง /ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง...[และคนอื่นๆ]".
    ปัตตานี: โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. "จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง /ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง...[และคนอื่นๆ]."
    ปัตตานี: โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -