ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี /ศิริพร ขุนจร
ปี : 2546
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-653-791-4
ผู้แต่ง : ศิริพร ขุนจร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 7
บรรณานุกรม

ศิริพร ขุนจร. (2546). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี /ศิริพร ขุนจร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิริพร ขุนจร. 2546. "การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี /ศิริพร ขุนจร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิริพร ขุนจร. "การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี /ศิริพร ขุนจร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -