ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้กิจกรรมการละคร /ประเทือง ใจหาญ
ปี : 2546
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-653-803-9
ผู้แต่ง : ประเทือง ใจหาญ
บรรณานุกรม

ประเทือง ใจหาญ. (2546). การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้กิจกรรมการละคร /ประเทือง ใจหาญ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ประเทือง ใจหาญ. 2546. "การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้กิจกรรมการละคร /ประเทือง ใจหาญ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ประเทือง ใจหาญ. "การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้กิจกรรมการละคร /ประเทือง ใจหาญ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -