ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการการฝึกอบรมของฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดภาคกลาง
ปี : 2526
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปัญญา พันพอน
บรรณานุกรม

ปัญญา พันพอน. (2526). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการการฝึกอบรมของฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดภาคกลาง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปัญญา พันพอน. 2526. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการการฝึกอบรมของฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดภาคกลาง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปัญญา พันพอน. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการการฝึกอบรมของฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดภาคกลาง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -