ชื่อหนังสือ : การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ
ปี : 2529
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
บรรณานุกรม

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2529). การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ.
    กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร.

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. 2529. "การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ".
    กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร.

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. "การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ."
    กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -