ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จังหวัดสตูล /มะลิ นาคสง่า
ปี : 2547
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มะลิ นาคสง่า
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

มะลิ นาคสง่า. (2547). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จังหวัดสตูล /มะลิ นาคสง่า.
    สตูล: โรงเรียนบ้านวังพระเคียน.

มะลิ นาคสง่า. 2547. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จังหวัดสตูล /มะลิ นาคสง่า".
    สตูล: โรงเรียนบ้านวังพระเคียน.

มะลิ นาคสง่า. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จังหวัดสตูล /มะลิ นาคสง่า."
    สตูล: โรงเรียนบ้านวังพระเคียน, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -