ชื่อหนังสือ : การสอนแบบโครงงานโดยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ /อธิป ทองล้น
ปี : 2548
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-9836-84-7
ผู้แต่ง : อธิป ทองล้น
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

อธิป ทองล้น. (2548). การสอนแบบโครงงานโดยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ /อธิป ทองล้น.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อธิป ทองล้น. 2548. "การสอนแบบโครงงานโดยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ /อธิป ทองล้น".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อธิป ทองล้น. "การสอนแบบโครงงานโดยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ /อธิป ทองล้น."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -