ชื่อหนังสือ : การประเมินการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก /สิรินุช ศรีแสง
ปี : 2548
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สิรินุช ศรีแสง
บรรณานุกรม

สิรินุช ศรีแสง. (2548). การประเมินการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก /สิรินุช ศรีแสง.
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สิรินุช ศรีแสง. 2548. "การประเมินการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก /สิรินุช ศรีแสง".
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สิรินุช ศรีแสง. "การประเมินการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก /สิรินุช ศรีแสง."
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -