ชื่อหนังสือ : การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร /สิรสา เธียรถาวร
ปี : 2547
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-09-1689-9
ผู้แต่ง : สิรสา เธียรถาวร
บรรณานุกรม

สิรสา เธียรถาวร. (2547). การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร /สิรสา เธียรถาวร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สิรสา เธียรถาวร. 2547. "การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร /สิรสา เธียรถาวร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สิรสา เธียรถาวร. "การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร /สิรสา เธียรถาวร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -