ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลของการทดสอบวัสดุแผ่นเส้นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ที่มีผลต่อการรับน้ำหนักวัตถุสำหรับชั้นวางของ แบบถอดประกอบ /สุริยะ กรรเจียกพงษ์
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุริยะ กรรเจียกพงษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 9
บรรณานุกรม

สุริยะ กรรเจียกพงษ์. (2548). การศึกษาผลของการทดสอบวัสดุแผ่นเส้นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ที่มีผลต่อการรับน้ำหนักวัตถุสำหรับชั้นวางของ แบบถอดประกอบ /สุริยะ กรรเจียกพงษ์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สุริยะ กรรเจียกพงษ์. 2548. "การศึกษาผลของการทดสอบวัสดุแผ่นเส้นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ที่มีผลต่อการรับน้ำหนักวัตถุสำหรับชั้นวางของ แบบถอดประกอบ /สุริยะ กรรเจียกพงษ์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สุริยะ กรรเจียกพงษ์. "การศึกษาผลของการทดสอบวัสดุแผ่นเส้นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ที่มีผลต่อการรับน้ำหนักวัตถุสำหรับชั้นวางของ แบบถอดประกอบ /สุริยะ กรรเจียกพงษ์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -