ชื่อหนังสือ : การนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา /วาสนา กันหาสุข
ปี : 2547
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/ARU.the.2004.6
หมายเลข ISBN : 974-429-119-2
ผู้แต่ง : วาสนา กันหาสุข
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

วาสนา กันหาสุข. (2547). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา /วาสนา กันหาสุข.
    พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วาสนา กันหาสุข. 2547. "การนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา /วาสนา กันหาสุข".
    พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วาสนา กันหาสุข. "การนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา /วาสนา กันหาสุข."
    พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -