ชื่อหนังสือ : การศึกษาสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ (Bi2O3)x(CuO)y((1/10)(10-p) SrCO3 + (P/10)CaCO3)z /จักรพรรณ์ ผิวสะอาด
ปี : 2547
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-464-635-7
ผู้แต่ง : จักรพรรณ์ ผิวสะอาด
บรรณานุกรม

จักรพรรณ์ ผิวสะอาด. (2547). การศึกษาสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ (Bi2O3)x(CuO)y((1/10)(10-p) SrCO3 + (P/10)CaCO3)z /จักรพรรณ์ ผิวสะอาด.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จักรพรรณ์ ผิวสะอาด. 2547. "การศึกษาสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ (Bi2O3)x(CuO)y((1/10)(10-p) SrCO3 + (P/10)CaCO3)z /จักรพรรณ์ ผิวสะอาด".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จักรพรรณ์ ผิวสะอาด. "การศึกษาสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ (Bi2O3)x(CuO)y((1/10)(10-p) SrCO3 + (P/10)CaCO3)z /จักรพรรณ์ ผิวสะอาด."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -