ชื่อหนังสือ : การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก /กรรณิการ์ มณีวรรณ, ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-515-837-2
ผู้แต่ง : กรรณิการ์ มณีวรรณ
บรรณานุกรม

กรรณิการ์ มณีวรรณ. (2548). การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก /กรรณิการ์ มณีวรรณ, ศรีวรรณ ทาวงศ์มา.
    ลำปาง: ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง.

กรรณิการ์ มณีวรรณ. 2548. "การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก /กรรณิการ์ มณีวรรณ, ศรีวรรณ ทาวงศ์มา".
    ลำปาง: ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง.

กรรณิการ์ มณีวรรณ. "การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก /กรรณิการ์ มณีวรรณ, ศรีวรรณ ทาวงศ์มา."
    ลำปาง: ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -