ชื่อหนังสือ : หน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติจริง ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ่ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ดนุภาส สลางสิงห์, อรัญญา ศรีสุนาครัว, เอกชัย ด่านชาญชัย
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดนุภาส สลางสิงห์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

ดนุภาส สลางสิงห์. (2548). หน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติจริง ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ่ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ดนุภาส สลางสิงห์, อรัญญา ศรีสุนาครัว, เอกชัย ด่านชาญชัย.
    ขอนแก่น: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น.

ดนุภาส สลางสิงห์. 2548. "หน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติจริง ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ่ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ดนุภาส สลางสิงห์, อรัญญา ศรีสุนาครัว, เอกชัย ด่านชาญชัย".
    ขอนแก่น: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น.

ดนุภาส สลางสิงห์. "หน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติจริง ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ่ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ดนุภาส สลางสิงห์, อรัญญา ศรีสุนาครัว, เอกชัย ด่านชาญชัย."
    ขอนแก่น: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -


บทคัดย่อผลงานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย