ชื่อหนังสือ : การสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์อนามัย
ปี : 2528
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พัชรี สุคนธสรรพ์
บรรณานุกรม

พัชรี สุคนธสรรพ์. (2528). การสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์อนามัย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

พัชรี สุคนธสรรพ์. 2528. "การสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์อนามัย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

พัชรี สุคนธสรรพ์. "การสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์อนามัย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -