ชื่อหนังสือ : ปัญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษาปัญหาขั้นพื้นฐานของบุคลากร โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 /ผ่องใส ถาวรจักร์
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-9911-64-4
ผู้แต่ง : ผ่องใส ถาวรจักร์
บรรณานุกรม

ผ่องใส ถาวรจักร์. (2548). ปัญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษาปัญหาขั้นพื้นฐานของบุคลากร โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 /ผ่องใส ถาวรจักร์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

ผ่องใส ถาวรจักร์. 2548. "ปัญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษาปัญหาขั้นพื้นฐานของบุคลากร โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 /ผ่องใส ถาวรจักร์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

ผ่องใส ถาวรจักร์. "ปัญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษาปัญหาขั้นพื้นฐานของบุคลากร โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 /ผ่องใส ถาวรจักร์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -