ชื่อหนังสือ : การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด /นวลจันทร์ พารักษา...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นวลจันทร์ พารักษา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

นวลจันทร์ พารักษา. (2548). การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด /นวลจันทร์ พารักษา...[และคนอื่นๆ].
    นครปฐม: คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

นวลจันทร์ พารักษา. 2548. "การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด /นวลจันทร์ พารักษา...[และคนอื่นๆ]".
    นครปฐม: คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

นวลจันทร์ พารักษา. "การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด /นวลจันทร์ พารักษา...[และคนอื่นๆ]."
    นครปฐม: คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -