ชื่อหนังสือ : การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /ศักรี จิรวิชญ
ปี : 2547
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-53-1914-7
ผู้แต่ง : ศักรี จิรวิชญ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ศักรี จิรวิชญ. (2547). การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /ศักรี จิรวิชญ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศักรี จิรวิชญ. 2547. "การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /ศักรี จิรวิชญ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศักรี จิรวิชญ. "การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /ศักรี จิรวิชญ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -