ชื่อหนังสือ : การลงโทษปรับทางอาญา
ปี : 2532
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-576-648-8
ผู้แต่ง : พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์
บรรณานุกรม

พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์. (2532). การลงโทษปรับทางอาญา.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์. 2532. "การลงโทษปรับทางอาญา".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์. "การลงโทษปรับทางอาญา."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -