ชื่อหนังสือ : แนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ในจังหวัดเพชรบุรี /นงลักษณ์ ขวัญเมือง
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-9768-02-7
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ ขวัญเมือง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

นงลักษณ์ ขวัญเมือง. (2548). แนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ในจังหวัดเพชรบุรี /นงลักษณ์ ขวัญเมือง.
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

นงลักษณ์ ขวัญเมือง. 2548. "แนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ในจังหวัดเพชรบุรี /นงลักษณ์ ขวัญเมือง".
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

นงลักษณ์ ขวัญเมือง. "แนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ในจังหวัดเพชรบุรี /นงลักษณ์ ขวัญเมือง."
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -