ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบการบริหารโดยมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าหอพักกำปั่นทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี /ประภาวดี ปิ่นแก้ว
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-9767-90-x
ผู้แต่ง : ประภาวดี ปิ่นแก้ว
บรรณานุกรม

ประภาวดี ปิ่นแก้ว. (2548). การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบการบริหารโดยมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าหอพักกำปั่นทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี /ประภาวดี ปิ่นแก้ว.
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประภาวดี ปิ่นแก้ว. 2548. "การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบการบริหารโดยมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าหอพักกำปั่นทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี /ประภาวดี ปิ่นแก้ว".
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประภาวดี ปิ่นแก้ว. "การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบการบริหารโดยมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าหอพักกำปั่นทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี /ประภาวดี ปิ่นแก้ว."
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -