ชื่อหนังสือ : ปัญหาและความต้องการในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี : 2530
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พีระ รัศมีสว่าง
บรรณานุกรม

พีระ รัศมีสว่าง. (2530). ปัญหาและความต้องการในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พีระ รัศมีสว่าง. 2530. "ปัญหาและความต้องการในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พีระ รัศมีสว่าง. "ปัญหาและความต้องการในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -