ชื่อหนังสือ : ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย /กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม
ปี : 2548
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-17-4524-9
ผู้แต่ง : กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม. (2548). ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย /กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม. 2548. "ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย /กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม. "ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย /กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -