ชื่อหนังสือ : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง ระดับปฏิบัติงานจังหวัดเชียงราย /นักทิณี ธิแปง
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นักทิณี ธิแปง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 12
บรรณานุกรม

นักทิณี ธิแปง. (2548). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง ระดับปฏิบัติงานจังหวัดเชียงราย /นักทิณี ธิแปง.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นักทิณี ธิแปง. 2548. "คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง ระดับปฏิบัติงานจังหวัดเชียงราย /นักทิณี ธิแปง".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นักทิณี ธิแปง. "คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง ระดับปฏิบัติงานจังหวัดเชียงราย /นักทิณี ธิแปง."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -