ชื่อหนังสือ : ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของผู้รับสาร จากการนำเสนอข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี /ประกายดาว สาริกบุตร
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประกายดาว สาริกบุตร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

ประกายดาว สาริกบุตร. (2548). ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของผู้รับสาร จากการนำเสนอข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี /ประกายดาว สาริกบุตร.
    อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ประกายดาว สาริกบุตร. 2548. "ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของผู้รับสาร จากการนำเสนอข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี /ประกายดาว สาริกบุตร".
    อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ประกายดาว สาริกบุตร. "ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของผู้รับสาร จากการนำเสนอข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี /ประกายดาว สาริกบุตร."
    อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -