ชื่อหนังสือ : ผลของการใช้เจลของหมากจอง เพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ /ธิดารัตน์ จุทอง
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธิดารัตน์ จุทอง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 12
บรรณานุกรม

ธิดารัตน์ จุทอง. (2549). ผลของการใช้เจลของหมากจอง เพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ /ธิดารัตน์ จุทอง.
    อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ธิดารัตน์ จุทอง. 2549. "ผลของการใช้เจลของหมากจอง เพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ /ธิดารัตน์ จุทอง".
    อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ธิดารัตน์ จุทอง. "ผลของการใช้เจลของหมากจอง เพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ /ธิดารัตน์ จุทอง."
    อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -