ชื่อหนังสือ : การจัดระยะเวลาตอบสนองของขาในการออกวิ่ง
ปี : 2518
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไพรัช พุทธวงศ์
บรรณานุกรม

ไพรัช พุทธวงศ์. (2518). การจัดระยะเวลาตอบสนองของขาในการออกวิ่ง.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพรัช พุทธวงศ์. 2518. "การจัดระยะเวลาตอบสนองของขาในการออกวิ่ง".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพรัช พุทธวงศ์. "การจัดระยะเวลาตอบสนองของขาในการออกวิ่ง."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -