ชื่อหนังสือ : การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย /ทัดดาว ดวงเงา
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทัดดาว ดวงเงา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

ทัดดาว ดวงเงา. (2549). การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย /ทัดดาว ดวงเงา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัดดาว ดวงเงา. 2549. "การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย /ทัดดาว ดวงเงา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัดดาว ดวงเงา. "การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย /ทัดดาว ดวงเงา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -