ชื่อหนังสือ : การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง "สโตยสู่สตูล" ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสตูล /เจนวิทย์ อุสสวิโร
ปี : 2548
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-545-268-8
ผู้แต่ง : เจนวิทย์ อุสสวิโร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

เจนวิทย์ อุสสวิโร. (2548). การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง "สโตยสู่สตูล" ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสตูล /เจนวิทย์ อุสสวิโร.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เจนวิทย์ อุสสวิโร. 2548. "การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง "สโตยสู่สตูล" ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสตูล /เจนวิทย์ อุสสวิโร".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เจนวิทย์ อุสสวิโร. "การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง "สโตยสู่สตูล" ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสตูล /เจนวิทย์ อุสสวิโร."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -