ชื่อหนังสือ : บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคตามการรับรู้ของตนเอง
ปี : 2526
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มนตรี ไชยพันธุ์
บรรณานุกรม

มนตรี ไชยพันธุ์. (2526). บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคตามการรับรู้ของตนเอง.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนตรี ไชยพันธุ์. 2526. "บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคตามการรับรู้ของตนเอง".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนตรี ไชยพันธุ์. "บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคตามการรับรู้ของตนเอง."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -