ชื่อหนังสือ : การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานและความคล้ายด้วยวิธีการสอน 2 แบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
ปี : 2523
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มนู วัฒนไพบูลย์
บรรณานุกรม

มนู วัฒนไพบูลย์. (2523). การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานและความคล้ายด้วยวิธีการสอน 2 แบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มนู วัฒนไพบูลย์. 2523. "การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานและความคล้ายด้วยวิธีการสอน 2 แบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มนู วัฒนไพบูลย์. "การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานและความคล้ายด้วยวิธีการสอน 2 แบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -