ชื่อหนังสือ : ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ /สันทนา ดวงสวัสดิ์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2548
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สันทนา ดวงสวัสดิ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สันทนา ดวงสวัสดิ์. (2548). ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ /สันทนา ดวงสวัสดิ์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: กลุ่มผู้อำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง.

สันทนา ดวงสวัสดิ์. 2548. "ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ /สันทนา ดวงสวัสดิ์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: กลุ่มผู้อำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง.

สันทนา ดวงสวัสดิ์. "ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ /สันทนา ดวงสวัสดิ์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: กลุ่มผู้อำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -