ชื่อหนังสือ : การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-973-042-9
ผู้แต่ง : ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. (2549). การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. 2549. "การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. "การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -