ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้านการขนส่ง โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่ /สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-19-0681-1
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์. (2548). การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้านการขนส่ง โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่ /สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์. 2548. "การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้านการขนส่ง โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่ /สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์. "การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้านการขนส่ง โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่ /สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -