ชื่อหนังสือ : การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน เพื่อการใช้งานบนเว็บ /ประภัสสร พันธ์สมพงษ์
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
DOI : 10.14457/CMU.the.2006.87
หมายเลข ISBN : 974-9892-87-9
ผู้แต่ง : ประภัสสร พันธ์สมพงษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 6
บรรณานุกรม

ประภัสสร พันธ์สมพงษ์. (2549). การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน เพื่อการใช้งานบนเว็บ /ประภัสสร พันธ์สมพงษ์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประภัสสร พันธ์สมพงษ์. 2549. "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน เพื่อการใช้งานบนเว็บ /ประภัสสร พันธ์สมพงษ์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประภัสสร พันธ์สมพงษ์. "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน เพื่อการใช้งานบนเว็บ /ประภัสสร พันธ์สมพงษ์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -